folgje ús
Folgje ús:
Facebook/iependoarp Twitter/iependoarp Instagram/iependoarp

Ynformaasje

It projekt

Iepen Doar(p) is in artistyk sjoernalistiek projekt dat persoanlike ferhalen fan alle 129 húshâldens fan Feanwâldsterwâl yn lûd en byld fêstlein hat. Iepen Doar(p) fertelt hoe’t en wêrom’t de bewenners fan dit Fryske doarp wenje dêr’t se wenje.

lês fierder

It Fotoboek

De 129 ôfbylden en ferhalen fan Iepen Doar (p) binne fek te keap as book. Jo kinne it boek hjir bestelle.

lês fierder

De Eksposysjes

De bylden en ferhalen fan Iepen Doar (p) binne ek offline te sjen en harkjen. Lês hjir wêr en wannaer wy eksposearje.

lês fierder

Yn de media

Iepen Doar(p) sprekt ta de ferbylding, sa docht bliken út de berjochten oer it projekt yn ferskate media. Op dit plak sammelje we alles wat der lokaal, regionaal, nasjonaal en ynternasjonaal yn de media te sjen, hearren en lêzen is oer Iepen Doar(p).

lês fierder

De Reacties

Alliinnich beskikber yn it Nederlâns

lês fierder

It doarp

Feanwâldsterwâl is in streekdoarp, oan de ein fan de achttjinde iuw ûntstien as feankoloanje oan it wetter dat de grins markearre tusken de gritenijen (foarrinner gemeente) Dantumadiel en Tytsjerksteradiel.

lês fierder

De makkers

Iepen Doar(p) is makke troch in team fan tsien professionals, allegearre ôfkomstich fan en/of wenjend yn Fryslân, ûnder lieding fan Sjoerd Litjens, dokumintêremakker en âld-bewenner fan Feanwâldsterwâl.

lês fierder

Us sponsoaren

In ferskaat oan sponsoaren en partners makke it mooglik dat Iepen Doar(p) groeie koe fan idee (2014) nei werklikheid (2018). Us tank dêrfoar is grut. Graach stelle we ús sponsoaren en partners foar oan jo.

lês fierder

Kontakt

Allicht wolle jo mear witte oer it projekt Iepen Doar(p), oer it ta stân kommen derfan, oer de ideeën derefter? Of miskien wolle jo ús witte litte wat jo fan it projekt fine? Wat de reden ek is, nim gerêst kontakt op mei ús.

lês fierder