folgje ús
Folgje ús:
Facebook/iependoarp Twitter/iependoarp Instagram/iependoarp
< Werom nei it oersjoch

Sponsoaren en partners

The Art of Impact (Haadsponsor webside)

Fonds21 (sponsor webside)

Bankgiroloterijfonds (sponsor webside)

Gemeente Tytsjerksteradiel (sponsor webside / boek / exposiesje)

Leeuwarden-Fryslân 2018 (sponsor webside / boek / exposiesje)

BNG Cultuurfonds (sponsor webside)

Meindersma Sybenga Stichting (sponsor webside)

Gemeente Dantumadiel (sponsor webside / exposiesje / boek)

Douwe Kalma Stifting (sponsor webside)

P.W. Janssen's Friesche Stichting (sponsor webside / exposiesje / boek)

Rabobank Noord-Oost Friesland -Fonds Coöperatief dividend (sponsor webside)

Feitsmafûns (sponsor webside / exposiesje / boek)

MAOC Gravin van Bylandt Stichting (sponsor webside)

Fonds Bevorderen Fries Taalgebruik (sponsor webside)

Altenburg & Wymenga (sponsor webside)

Boersma Adema Stichting (sponsor webside / boek /exposiesje)

Dorpsbelangen Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o. (webside sponsor)

Tresoar (duorsumenspartner)

Omrop Fryslân (mediapartner)

Hotel-Café 't Dûke-Lûk Kofjesponsor)

Bakker van den Berg