folgje ús
Folgje ús:
Facebook/iependoarp Twitter/iependoarp Instagram/iependoarp
< Werom nei it oersjoch

Yn de media

Ity geheugen fan in mienskip - Friesch Dagblad - 24/11/2018

Allinnich beskikber yn it Nederlâns

De toekomstwaarde van iepen mienskip: thuiskomen in je eigen geschiedenis in Feanwâldsterwâl - Friesch Dagblad - 14/11/2018

Het afgelopen jaar waren er tientallen projecten rondom Iepen Mienskip. Wat hebben al die mienskipsprojecten de Friezen opgeleverd? Hebben ze iets duurzaams in gang gezet? In deze aflevering: Sjoerd Litjens, projectleider van Iepen Doar(p).

Unike ferhalen Feanwâldsterwâl seker steld foar de takomst - Omrop Fryslân - 12/11/2018

Witte wy eins wat der echt spilet yn ús doarp? Net de grutte ferhalen, mar alle lytse persoanlike ferhalen? Nei alle gedachten net, mar yn Feanwâldsterwâl binne se dêr hiel tichteby kaam.

Hoe makkest een biografy fan in doarp - Trouw - 8/11/2018

Allinnich beskikber yn it Nederlâns

Alle deuren Feanwâldsterwâl open - Leeuwarder Courant - 18/08/2018

Allinnich beskikber yn it Nederlâns

Ieder leven is een portret waard - De Assendorper - 07/07/2018

Allinnich beskiber yn it Nederlâns

Ons kent ons - Noorderland - 01/06/2018

Allinich yn it Nederlâns beskikber

Open Dorp - Noorderbreedte - 25/05/2018

Allinnich beskikber yn it Nederlâns

De beste Friesland-tips - De Volkskrant - 22/05/2018

Allinich beskiber yn it Nederlâns

Een audiovisuele ode aan het Friese dorpsleven - NRC - 06/04/2018

Alinnich beskiber yn it Nederlâns

Audioverhalen uit een klein Fries dorp - Koffietijd - 05/04/2018

Allinich beskikber yn it Nederlâns

Dorpsbeeld - VPRO-gids -28/03/2018

Allinnich beskiber yn it Nederlâns

Wat zorgt voor binding in Feanwâldsterwâl?- Langs de lijn en omstreken - 22/02/2018

(Allinnich beskiber yn it Nederlâns)

Feanwâldsterwâl: een vaart, twee straten, twee gemeenten - Leeuwarder Courant - 17/02/2018

Een gek grensgeval en een warm thuis: Feanwâldsterwâl, het dorp dat er bijna niet meer was.

Kom yn 'e kunde mei de doarpsbewenners fan Feanwâldsterwâl - Omrop Fryslân - 12/02/2018

Fan moandei ôf leart hiel Fryslân 128 ynwenners fan Feanwâldsterwâl kennen.

Lex Bohlmeijer in gesprek met Sjoerd Litjens - De Correspondent - 10/02/2018

Allinnich beskikber yn it Nederlânsk

Verhalen achter zo'n 130 voordeuren - Friesch Dagbad - 31/01/2018

Allinnich beskikber yn it Nederlânsk

Finster op 2018 - Omrop Fryslân - 27/01/2018

Yn it foarprogramma Finster op 2018 wurdt in oantal kulturele aktiviteiten beljochte. wêrûnder Iepen Doar(p) (tsjek min. 32.32).

Dit zijn de Friezen - De Volkskrant - 26/01/2018

Allinnich beskiber yn it Nederlânsk

Achter elke deur een bijzonder verhaal - Doarpskompas - 20/09/2017

Allinnich beskiber yn it Nederlânsk

Mooi en moeilijk dorpsportret - Leeuwarder Courant - 29/11/ 2017

Allinnich beskiber yn it Nederlânsk

Sjoerd Litjens start project 'Iepen Doarp' - GPTV - 13/03/2017

Yn it kader fan LWD2018 startte Sjoerd Litjens it project Iepen Doarp.

Iepen doarren’ in Feanwâldsterwâl - Friesch Dagblad - 18/07/2016

Allinnich beskikber yn it Nederlânsk